Logistická akademie - cesta k mistrovství logistiky!

Manažer controllingu

Nabídka/poptávka Práce/stáž Město
Nabídka Práce Nový Jičín


Text nabídky

Pracovní zkušenosti:

2005 - Říj.2016 Manažer controllingu mdexx group (Trutnov, Bremen)

 • V průběhu roku 2015-2016 projekt zavedení controllingu ve výrobním podniku včetně tvorby struktur v SAP a zprovoznění kalkulací.
 • Zodpovědnost za controlling ve skupině firem

2011-2015  Manažer controllingu (Trutnov) Vedení oddělení controllingu, 2-3 přímí podřízení, nepřímé odborné vedení 12 lidí v logistice (materiálová dispozice, výrobní logistika).

Oblast financí:

 • zodpovědnost za finanční řízení podniku, plánování a řízení cash flow,
 • komunikace a jednání s bankovními subjekty,
 • koordinace závěrkových prací v účetnictví,
 • zodpovědnost za měsíční závěrku, finální odsouhlasení nákladů a výnosů a hospodářského výsledku,
 • zpracování roční závěrky, konsolidačních podkladů, výpočet odložené daně, propočet opravných položek k zásobám, analýza na ztrátu u polotovaru a hotových výrobků,
 • výpočet rezerv na benefity, výpočet rezervy na dovolenou,
 • tvorba a vyhodnocení finanční analýzy.

 Oblast nákupu:

 • spolupráce s manažerem nákupu na metodice reportingu,
 • metodické vedení při propočtech úspor, optimalizaci procesů a při tvorbě obchodního plánu v nákupu.

 Oblast výroby:

 • nastavení a koordinace procesů v řízení výrobních zakázek,
 • optimalizace zásoby polotovarů a hotových výrobků,
 • nastavení vyhodnocování pracovních časů a nákladů ve výrobních zakázkách, včetně nastavení procesu pro vyhodnocení prostojových časů,
 • zodpovědnost za provedení inventury zásob, včetně rozpracované výroby,
 • analýza a vyhodnocení spotřebovaných materiálů, nastavení vykazování zmetkovosti a reklamací,
 • optimalizace propojení mezi výrobou, logistikou a skladovým hospodářstvím,
 • prezentace hospodářských výsledků po výrobních halách jednotlivým směnovým mistrům,

 Logistika:

 • metodické vedení dispozice s materiálem a řízení zásoby materiálů,
 • hodnocení a motivace týmu v logistice v optimalizaci výsledků,
 • tvorba a analýza reportingu za oblast materiálové zásoby a oblast výrobních zakázek,
 • optimalizace procesu součinnosti mezi materiálovou dispozicí a zpracování výrobních zakázek,
 • metodická podpora při dojednávaní logistických podmínek a sladění procesního nastavení mezi logistikou a nákupem,

 Ekonomická oblast:

 • tvorba, optimalizace a správa ekonomických struktur podniku,
 • definice struktury reportingu a klíčových ukazatelů pro hodnocení efektivity podniku,
 • analýza ekonomických výsledků podniků a jejich prezentace na poradách vedení,
 • účast na strategických rozhodnutích jednatelů podniku,
 • zodpovědnost za metodiku při tvorbě obchodního plánu,
 • koordinace činností při plánování,
 • tvorba plánu ve struktuře bilance, výsledovky, cash flow, a výpočet klíčových ukazatelů, tvorba forecastu v průběhu obchodního roku,
 • prezentace plánu v mateřské společnosti v Brémách,
 • analýza plnění plánu v jednotlivých oddělení, po skupinách nákladů i po profitcentrech,
 • tvorba a analýza manažerské výsledovky po profitcentrech.

 Oblast kvality:

 • tvorba a nastavení procesů účtování zmetkové výroby, reklamací a výnosů z prodeje druhotných surovin, včetně nastavení v SAP,

 Oblast řízení lidských zdrojů:

 • tvorba a analýza vyhodnocení personálních nákladů dle různých kategorií: produktivita, náklady na normohodinu, úspora ve srovnání plán a skutečnost, propočet poměrů jednotlivých mzdových kategorií k obratu, produkčnímu výkonu a propočet cíle s vyhodnocením jeho plnění,
 • sestavení a koordinace detailního plánování personálních nákladů včetně propočtu cílových ukazatelů a vyhodnocení jejich plnění,
 • účast na strategických rozhodnutích ohledně motivačních nástrojů, rozvoje v personální oblasti a tvorba odpovídajících motivačních cílů,
 • provádění hodnotících a motivačních pohovorů,
 • výběr pracovníků do oddělení controllingu,

Oblast kalkulací a transferových a prodejních cen:

 • příprava a propočet podkladů pro výpočet tarifů a přirážek nákladových skupin na jednotlivých profitcentrech, podklad pro správný výpočet prodejních cen nových i standardních produktů,
 • převedení obchodního plánu na detailní plánování po výrobkových skupinách a profitcentrech,
 • výpočet transferových cen všech produktů dle stanoveného plánu na obchodní rok v prostředí SAP, (cca 8.000 tisíc produktů, zakázková výroba),
 • tvorba cenových nabídek nových produktů a simulace cen při různých úrovních objemu výroby,
 • koordinace procesu optimalizace nákladů pro nabídkové kalkulace cen nových projektů,
 • analýzy ziskovosti jednotlivých produktů a kontrola správnosti nákladových kalkulací,

 Oblast IT:

 • správa a nastavení controllingových procesů v SAP v modulech CO, FI,
 • výborná znalost SAP modulů MM, PP, SD, spolupráce při jejich správě a nastavení,

Strategické řízení:

V rámci studia MBA zpracování strategie podniku mdexx v těchto oblastech: Production Strategy (disertační práce)

 • Business Environment,
 • Business Policy,
 • Human and Knowledge Management,
 • Managing People,
 • Managing Finance,
 • Advanced Financial Resources,
 • Managing Information Strategically,
 • Meeting Customer Needs,
 • Organisational Structure and Change,
 • Strategic Management,
 • Personal Effektiveness and Managerial Task,

2005-2009      Vedoucí controllingu a kalkulací (Trutnov)

 • vedení týmu controllingu, 2 přímí podřízení,
 • definice a aktualizace vnitropodnikové struktury společnosti (nákladové střediska, profitcentra),
 • příprava a sestavení ročního plánu,                       
 • analýza hospodaření, analýza odchylek skutečnosti od plánu,
 • definice návrhů na optimalizaci nákladů v odděleních, metodické vedení,
 • řízení pracovního kapitálu a cash flow, metodické vedení,
 • zodpovědnost za provedení inventury zásob,
 • propočet výrobních nákladů produktů a tvorba transferových cen,
 • odpovědnost za měsíční uzávěrku – výkaz zisků a ztrát,
 • reporting podle požadavků mateřské společnosti, spolupráce při účetním auditu společnosti,

Vzdělání:

2013 – 2015     Cílevědomý koučink, agentura MotivP, akreditovaný kouč,

2010 – 2012     Studium MBA, B.I.B.S Brno, Nottingham Trent University, dosažení titulu MBA v oblasti strategického řízení podniku,

2007 – 2008     Controllingová akademie, Horváth & Partners, certifikát controllera,

1999 – 2004     Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta  Managementu a Ekonomiky, státní závěrečná zkouška v programu Podniková ekonomika

1994 – 1999     OA Šenov u Nového Jičína

Ostatn í znalosti a dovednosti:

Práce na PC, MS Office, SAP – modul CO, FI, MM, PP, SD

Anglický jazyk (zkouška Cambridge FCE, June 2013), stupeň B2

Německý jazyk, stupeň B2

Řidičský průkaz sk. A, B                                        
Kontaktní formulář

Napište nám


Zpět na přehled nabídek

Aktuální termíny kurzu

03.10. - 04.10.
2017
Výpočty pro řízení zásob
9500 Kč
11495 Kč
3
04.10. - 05.10.
2017
Plánování výroby a intralogistika
7500 Kč
9075 Kč
4
05.10. - 05.10.
2017
ZERO WASTE v logistice a logistickém řetězci
4200 Kč
5082 Kč
7
05.10. - 06.10.
2017
Logistika nákupu a řízení zásob
7500 Kč
9075 Kč
2
10.10. - 10.10.
2017
Vyjednávání, argumentace, přesvědčování - zaměřeno pro logistiky
3500 Kč
4235 Kč
9