Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Logistická akademie, s.r.o. založená společností PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o., jakožto správce osobních údajů a provozovatel webových stránek Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, jakož i plní svoji informační povinnost o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

LOGISTICKÁ AKADEMIE s.r.o.
K Hájence 204735 53 Dolní Lutyně
IČ: 05463203
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 67642

dále jen („Správce“)

Naše kontaktní údaje:

Oprávněná osoba na úseku osobních údajů: Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog., jednatel
e-mail: bazala@pql.cz
Tel: + 420 603 221 826

Ubezpečujeme Vás, že LOGISTICKÁ AKADEMIE s.r.o. s poskytnutými osobními údaji nakládá obezřetně, zásadně je neposkytuje žádným dalším osobám ani společnostem a slouží jí výhradně pro výkon činností, pro něž byla naše společnost založena. Ochrana a shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů v souladu se zákonem jsou pro nás velmi důležité a umožňují nám chránit Vaše soukromí. Máme zavedeny vnitřní systémy a mechanismy pro dostatečné zabezpečení při zpracování osobních údajů.

I. Podmínky ochrany osobních údajů

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog., IČ 05463203 se sídlem K Hájence 204, 735 53 Dolní Lutyně (dále jen: „správce“). 

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: K Hájence 204, 735 53 Dolní Lutyně email: bazala@pql.cz, tel. + 420 603 221 826. 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

II.

Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší poptávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění sepsané poptávky.

III.

Důvod a účel zpracování osobních údajů

1. LOGISTICKÁ AKADEMIE s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

certifikace personálu v oblasti logistiky, zvyšování kvalifikace v oblasti logistiky a v oborech návazných (evidence klientů)

databáze kurzů (zprostředkování kurzů zájemcům o vzdělávání)

evidence účastníků kurzů

 2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

vyřízení Vaší poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Vámi a správcem; při plnění poptávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení poptávky (jméno a název firmy, kontakt); poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro plnění poptávky, bez poskytnutí osobních údajů není možné poptávku realizovat či jí ze strany správce plnit

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (Remarketing, Google Analytics, Mailchimp)

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů 

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě poptávky

zajišťující služby provozování webových stránek

zajišťující marketingové služby

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním zprávy skrze kontaktní formulář potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.